Lærdom og Visdom

Lærdom og visdom.
Hvad er hvad?
Hvor kommer visdommen fra?
Kan man overhovede kende forskel på lærdom og visdom?

Lærdommen kommer til os via andres tanker.

Med det mener jeg, at nogle andre har tænkt på det, de vil lære os og sagt det højt.
Vi tager det så til os i vores eget tankesystem og bevidsthed og gør det til vores.
Det er på den måde, noget vi har lært.
Vi indlærer altså til egen bevidsthed og egne tanker via andres bevidsthed og tanker.
På den måde deler mennesket en masse lærdom og visdom med hinanden.

Lærdom og Visdom

Visdommen kommer til os via egne tanker.

Indsigt eller visdom kommer til vores bevidsthed via egne tanker.
Det er altså ikke noget, vi får fra andre.
Vi kalder det heller ikke for visdom, når det kommer fra andre, så kalder vi det lærdom, som det jo også er.
Derfor er det åbenlyst, at det kommer fra os selv eller fra eget tankesystem, kan jeg også sige.
Vi kan altså ikke tillære os visdom, men vi kan alle lære, hvordan vi tilegner os visdommen.
Vi skal bare starte med at vide, at lærdommen kommer udefra og visdommen indefra.
Herefter handler det udelukkende om, hvordan vi får fat i selve dataen, det er så enkelt.

Man kan være lærd uden at være vis, men ikke omvendt.

Det betyder altså, at man ikke nødvendigvis er vis, fordi man er lærd.
Man kan selvfølgelig godt være det, men visdommen er ikke en automatisk sidegevinst til lærdommen.
Til gengæld kommer lærdommen automatisk, når man er vis.
Derfor kan det godt betale sig, at arbejde med at lære at hente visdom til egen bevidsthed og eget tankesystem.

Lærdom og Visdom

Vi bruger egoet, når vi henter lærdom til bevistheden.

Når vi bruger egoet, kan lærdommen ikke stå alene.
Det er derfor, vi har brug for hukommelsen også.
Hukommelsen hjælper os til at huske lærdommen.
Med andre ord, er lærdommen kun tilgængelig for os, fordi vi har vores hukommelse.

Visdommen kommer til vores bevidsthed via selvet.

Vi har ikke brug for hukommelsen, når vi taler visdom.
Når vi henter visdom til egen bevidsthed, kan vi hente den igen og igen og behøver ikke huske den.
På den måde kan vi også hele tiden forfine visdommen, fordi vi ikke holder fast i en tillært version.
Visdommen er tilgængelig for os hele tiden, uden at vi behøver huske på den.
Når vi bruger selvet, kan visdommen stå alene og vi behøver altså ikke hukommelsen.

Lærdom og Visdom

Vi skal tænke positivt, når vi vil hente visdom.

Visdommen kommer nemlig af sig selv, når vi er positive.
Vi skal bare tænke på, hvilken visdom vi ønsker, så kommer den af sig selv.
Den enste betingelse er, at vi skal tænke positivt.
Når vi tænker negativt har vi nemlig ikke plads i bevidstheden.
Negative tanker fylder hele bevidsteheden og larmer højt, så der hverken er plads til visdom eller lærdom.

Lærdom og Visdom

Udskift de negative tanker med positive tanker.

På den måde skaber du plads i din bevidsthed.
Der er mange fordele ved at tænke positivt.
Visdom er altså en af dem.
Klarsynet kommer på samme måde som visdommen og visdommen er en del af klarsynet.
Vi opnår desuden mindfulness og glæde, når vi tænker positivt, så vi har alt at vinde.

Lær positiv tænkning med meditation.

Jeg har skrevet en guide til at meditere ved hjælp af positiv tænkning.
Helt basalt er meditation nemlig positiv tænkning.
Når du henter min guide, skrives du op til mit nyhedsbrev.
Det kan du altid afmelde dig, men jeg spammer dig ikke.
Jeg bruger nyhedsbrevene til at tilbyde dig mine forskellige tiltag med positivitet og klarsyn.

Lærdom og Visdom

Tak for dig.

❤️

Lærdom og Visdom

Skal jeg rådgive dig?

Du får tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Læs mere GRATIS på Lottes blog.
Fysiske udfordringer leder os mod mentale udfordringer.
Vi opnår handlekraft med positivitet.
Opnå succes med helårs- eller vinterbadning med positivitet.

Min YouTube Kanal.

Lærdom og Visdom

English version below the photo.

Lærdom og Visdom

Lærdom og Visdom

What is what?
Where does wisdom come from?
Can one even know the difference between learning and wisdom?

The learning comes to us through the thoughts of others.

By that I mean that some others have thought about it, they want to teach us and said it out loud.
We then take it to ourselves in our own thought system and consciousness and make it ours.
That’s the way it is, something we have learned.
We thus learn to our own consciousness and our own thoughts through the consciousness and thoughts of others.
In this way, man shares a lot of learning and wisdom with each other.

Wisdom comes to us through our own thoughts.

Insight or wisdom comes to our consciousness through our own thoughts.
So it’s not something we get from others.
We also do not call it wisdom, when it comes from others, we call it learning, as it is.
Therefore, it is obvious that it comes from ourselves or from our own system of thought, I can also say.
So we can not learn wisdom, but we can all learn how to acquire wisdom.
We just need to start by knowing that the teaching comes from the outside and the wisdom from the inside.
After that, it’s all about how to get hold of the data itself, it’s that simple.

One can be a scholar without being wise, but not the other way around.

This means that you are not necessarily wise because you are a scholar.
Of course, one can be, but wisdom is not an automatic side benefit of learning.
On the other hand, learning comes automatically when one is wise.
Therefore, it pays to work on learning to bring wisdom to your own consciousness and your own system of thought.

We use the ego when we learn from consciousness.

When we use the ego, learning cannot stand alone.
That is why we need memory too.
Memory helps us remember the lesson.
In other words, the lesson is only available to us because we have our memory.

Wisdom comes to our consciousness through the self.

We do not need memory when we speak wisdom.
When we retrieve wisdom for our own consciousness, we can retrieve it again and again and do not have to remember it.
That way, we can also constantly refine wisdom because we do not stick to a learned version.
Wisdom is available to us all the time without us having to remember it.
When we use the self, wisdom can stand alone and we do not need the memory.

We must think positively when we want to acquire wisdom.

Wisdom comes naturally when we are positive.
We just have to think about what wisdom we want, then it will come by itself.
The only condition is that we must think positively.
When we think negatively, we have no place in consciousness.
Negative thoughts fill the whole consciousness and make loud noises, so that there is no room for wisdom or learning.

Replace the negative thoughts with positive thoughts.

In this way you create space in your consciousness.
There are many benefits to thinking positively.
So wisdom is one of them.
Clairvoyance comes in the same way that wisdom and wisdom are part of clairvoyance.
We also achieve mindfulness and joy when we think positively, so we have everything to gain.

Learn positive thinking with meditation.

I have written a guide to meditating using positive thinking.
Basically, meditation is positive thinking.
When you download my guide, you sign up for my newsletter.
You can always unsubscribe, but I will not spam you.
I use the newsletters to offer you my various initiatives with positivity and clarity.

Thank you for being you.

❤️

Lærdom og Visdom

Do you want my counselling?

You get satisfaction guarantee on my counselling.

Read more FREE STUFF on Lottes blog.
Physical challenges leads us towards the mental challenges.
We get the ability to take action with positivity.
Be succesful ocean swimming all year with positivity.

My YouTube Channel.

Lærdom og Visdom