Vinterbad og Helårsbad

Vinterbad og Helårsbad
Har du prøvet et vinterbad?
Kunne du tænke dig at vinterbade?
Synes du det er svært at komme igang?

Jeg er helårsbader og jeg elsker det.

Jeg bader hele året.
Havbade eller søbade er godt hele året.
Det er sundt for os mennesker at bade i naturen.
Energien i naturen er høj og den høje energi er god for krop og sind.

Vinterbad og Helårsbad

Start om Sommeren og fortsæt om vinteren.

Som ny bader i hav og sø, er det ideelt at starte om sommeren og så fortsætte med at bade, når det bliver vinter.
På den måde sker overgangen automatisk og sind og krop følger med uden de store forhindringer, der skal overvindes.
Derfor er det optimalt at gøre det på den måde.

Jeg startede selv ud i marts måned.

Da jeg startede med helårsbadning, var det tidligt forår og vejret var varieret og det samme var vandforholdene.
Jeg var ikke fortrolig med havmiljø.
I det hele taget var jeg usikker.
Jeg havde et stærkt ønske om at bade og derfor besluttede jeg mig for ikke at stille nogle krav til mig selv og være positiv.
Det var en god oplevelse, jeg ønskede mig og derfor var jeg uden betingelser.
Først fandt jeg et sted, hvor jeg syntes, at naturoplevelsen var optimal.
I naturen bliver vi automatisk positive og på den måde fik jeg hjælp af naturen til at bevare en positiv indstilling.

Vinterbad og Helårsbad

Tag ejerskab på at bade i hav eller sø.

Når vi tager ejerskab på helårs- eller vinterbadning, gør vi det til vores.
Vi tager det til os på den måde.
Når vi skal tage ejerskab, skal vi tænke positivt.
Vi skal tænke positivt om os selv, om naturen, om havet, om havmiljøet, om havtemperaturen og om vores evne til at havbade.
Når vi tænker positivt, bliver det attraktivt at bade i havet eller en sø og vi får tillid til egen formåen.

Find det negative i det positive.

Tag udgangspunkt i de negative tanker og skift dem ud med positive tanker.
Det er koldt bliver til Det er dejlig frisk.
Jeg kan ikke bliver til jeg vil gerne.
Alle negative tanker skal skiftes ud på samme måde.
Når vi tænker positivt er vi ikke tilbageholdte, men er istedet imødekomne, glade og vi føler velvære.
Havbadning bliver attraktivt og ikke noget, der skal overvindes på den måde.

Det skal ikke være perfekt.

Et havbad skal give velvære i krop og sind og der skal ikke være krav og betingelser.
Vi skal ikke præstere eller leve op til noget eller nogle, når vi havbader.
Da jeg startede ud, gik jeg kun ud til vandet nåede til mine knæ og her stod jeg og mærkede det kolde vand og vinden.
Det var først på trediedagen, at jeg fik hele kroppen under vand.
Til gengæld var jeg mentalt med og jeg havde ikke behov for at tvinge mig selv under vandet.
På den måde blev det en god start og jeg havde mod til at fortsætte mit badeprojekt.

De fysiske rammer må gerne være i orden.

Det mentale betyder alt, når vi skal vinterbade og de fysiske rammer støtter os.
Vi er forskellige og derfor er det forskelligt, hvilke fysiske rammer, vi har behov for.
Jeg bader både fra stranden, hvor jeg går ud i vandet, fordi det giver en stor naturoplevelse for mig og jeg bader også fra badebro.
Desuden har jeg både våddragthandsker og sko på i vandet.
Jeg bader i badedragt, men skynder mig at tage den af og hoppe i en tyk og lang badekåbe eller tørredragt, så det våde stof ikke gør mig kold.
Nogle har varme drikke og en måtte til at stå på, det er så forskelligt.
Jeg hopper i badekåben eller tørredragten og tilbage i bilen og hjem i et varmt bad og sådan har jeg det bedst.
Find din egen måde at gøre det på og den facon og de rammer, der gør dig glad.

I vandet skal vi holde fokus på os selv og på naturens skønhed.

På den måde bevarer vi de positive tanker.
Træk vejret helt ned i maven og hold fokus på vejrtrækningen og på det positive.
Giv dig selv tid til at være i vandet og opleve vandet.
Således bliver det en meditativ oplevelse og en øvelse i positiv tænkning.
Der kan altså være mange fordele ved at helårs- og vinterbade.
Når vi er tålmodige med os selv, skal det nok komme.

Tak for dig. ❤️

Vinterbad og Helårsbad

Skal jeg Rådgive dig?
Jeg har 100 % tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Læs min blog.

I naturen kan vi opnå ro.
Læs om positiv og negativ vilje.

Min YouTube Kanal.

Vinterbad og Helårsbad

Vinterbad og Helårsbad
Vinterbad og Helårsbad
Vinterbad og Helårsbad

Vinterbad og Helårsbad

Winter bath.
Have you tried a winter bath?
Would you like to take a winter bath?
Do you find it difficult to get started?

I’m a year-round swimmer and I love it.

I bathe all year round.
Sea baths or lake baths are good all year round.
It is healthy for us humans to bathe in nature.
The energy in nature is high and the high energy is good for body and mind.

Start in Summer and continue in Winter.

As a new swimmer in sea and lake, it is ideal to start in the summer and then continue bathing when it becomes winter.
In this way, the transition takes place automatically and the mind and body follow without the major obstacles that need to be overcome.
Therefore, it is optimal to do it that way.

I even started out in the month of March.

When I started with year-round bathing, it was early spring and the weather was varied and so were the water conditions.
I was not familiar with the marine environment.
On the whole, I was unsure.
I had a strong desire to bathe and therefore I decided not to make any demands on myself and be positive.
It was a good experience I wanted and therefore I was unconditional.
First, I found a place where I thought the nature experience was optimal.
In nature we automatically become positive and in that way I got help from nature to maintain a positive attitude.

Take ownership of swimming in the sea or lake.

When we take ownership of year-round or winter bathing, we make it ours.
We take it to ourselves that way.
When we have to take ownership, we have to think positively.
We must think positively about ourselves, about nature, about the sea, about the marine environment, about the sea temperature and about our ability to bathe in the sea.
When we think positively, it becomes attractive to swim in the sea or a lake and we gain confidence in our own ability.

Find the negative in the positive.

Start with the negative thoughts and replace them with positive thoughts.
It’s cold turns into It’s nice fresh.
I can not stay until I want to.
All negative thoughts must be replaced in the same way.
When we think positively, we are not restrained, but are instead accommodating, happy and we feel well.
Sea bathing becomes attractive and not something to be overcome that way.

It does not have to be perfect.

A sea bath must provide well-being in body and mind and there must be no requirements and conditions.
We must not perform or live up to anything or anyone when we swim in the ocean.
When I started out, I only went out until the water reached my knees and here I stood, feeling the cold water and the wind.
It was only on the third day that I got my whole body under water.
In return, I was mentally involved and I had no need to force myself underwater.
That way it was a good start and I had the courage to continue my bathing project.

The physical environment must be in order.

The mental means everything when we go winter bathing and the physical environment supports us.
We are different and therefore it is different what physical framework we need.
I swim from a beach where I go out into the water because it provides a greater nature experience for me.
In addition, I wear both wetsuit gloves and shoes in the water.
I bathe in a bathing suit, but hurry to take it off and jump in a thick and long bathrobe so the wet fabric does not make me cold.
Some have hot drinks and had to stand on, it’s so different.
I hop in the bathrobe and back in the car and home in a hot bath and that’s how I feel best.
Find your own way of doing it and the shape and framework that makes you happy.

In the water we must keep the focus on ourselves and on the beauty of nature.

That way, we retain the positive thoughts.
Breathe all the way down into your stomach and keep your focus on the positive.
Give yourself time to be in the water and experience the water.
In that way, it becomes a meditative experience and an exercise in positive thinking.
There can be many benefits to year-round and winter swimming.
When we are patient about ourselves everything will work out.

Thanks for being you. ❤️

Vinterbad og Helårsbad

Clairvoyant Counselling.
I offer 100 % satisfaction guarantee on my counselling.
Read my blog.

I nature we get peace of mind.
Read about positive and negative will.

Min YouTube Kanal.

Vinterbad og Helårsbad