Tøven eller Handlekraft

Tøven eller Handlekraft.
Hunden er Uden Tøven.
Jeg siger altid, at vi kan lære meget af dyrene.
Prøv at observere en hund eller i hvert fald de fleste hunde.
Når en hund kommer i nærheden af mad, så skynder den sig at spise.
Den venter ikke.
Det samme gør sig gældende med al anden hundeadfærd.

Hunde tøver ikke.

Når hunde har sat sig noget for, tøver de ikke med at handle.
Det er helt almindelig hundeadfærd at handle.
Når hunden er i nærheden af mad, så spiser den maden med det samme.
Faktisk så hurtigt at den ofte får os mennesker til at måbe og gisne på, om den overhovedet smager på maden.
Det samme gør sig gældende for al anden hundeadfærd.
Når hunde har besluttet sig for at gøre eller spise noget, så tøver de ikke.
Hunde er handlekraftige fra naturens side.

Tøven eller Handlekraft

Hundens handlekraft giver overskud.

Med overskud hentyder jeg til oplevelser og madindtag som hunden har, der ikke er planlagt fra dens ejers side.
Oplevelser som hunden får, fordi den handler, når muligheden byder sig.
Når den for eksempel resolut overhører et indkald for at løbe afsted og undersøge et eller andet indtil det passer den at komme retur til ejer.
Som et andet eksempel kan det også være mad på gaden som den hurtigt spiser, inden ejer når at opdage eller forhindre den i at spise.

Vi mennesker tøver ofte.

Når jeg sammenligner hunde og mennesker, ser jeg stor forskel netop med hensyn til at tøve.
Vi mennesker tøver.
Når vi får serveret mad, tænker vi over det, inden vi spiser.
I det hele taget, har vi ofte lang vej fra tanke til handling netop fordi vi tøver.
Vi adskiller os altså markant fra hunden på dette punkt.

Tøven eller Handlekraft

Hunden holdes ikke tilbage af negative tanker.

En hund er nemlig slet ikke er i stand til at tænke negativt.
Hunden har ikke menneskets ego, der er ansvarlig for og producerer vores negative tanker.
Når hunden ikke tænker negativt forbliver hunden handlekraftig.
Det er nemlig negative tanker, der holder mennesket tilbage.

Mennesker tænker negative tanker, fordi vi har et ego.

Når vi lytter på vores negative tanker om os selv, andre, situationer og vilkår bliver vi tilbageholdte.
Vi bliver slet ikke ledt til handling, når vi tænker negativt.
Det er der nemlig ikke plads til i vores bevidsthed, fordi negative tanker fylder hele bevidstheden.
Vi bruger de negative tanker uhensigtsmæssigt, når vi lytter til dem.
Istedet skal vi bruge dem positivt.

Tøven eller Handlekraft

Vi skal tænke positivt om det negative.

Når vi tænker positivt om det negative opstår handlekraften af sig selv.
På den måde kan vi undgå at tøve.
Med andre ord skal vi vende alle negative tanker til positive tanker.
Jeg kan ikke bliver til jeg vil gerne.
Alt kan gå galt bliver til Der sker det, der skal ske.
Jeg tør ikke bliver til Jeg kan det samme som andre.
Sådan skal vi vende alle vores negative tanker.

Handlekraften kommer af sig selv, når vi er positive.

Vi skal ikke tvinge os selv til handling.
Det er nemlig ikke nødvendigt.
Det eneste vi skal gøre er at arbejde med vores tanker.
Vi skal altså tænke positivt istedet for negativt.

Når jeg oplever manglende mod, tænker jeg positivt.

Hvis jeg oplever, at jeg ikke tør noget, jeg gerne vil, tænker jeg altid på min hund.
Jeg tænker på, at hun ikke tøver og det behøver jeg heller ikke gøre.
Herefter udskifter jeg mine negative tanker med positive.
Når jeg gør det, tør jeg alligevel og så bliver jeg glad.

Tak for dig.

❤️

Tøven eller Handlekraft

Du får TILFREDSHEDSGARANTI PÅ MIN RÅDGIVNING.

Mig, mine værdier, min passion og min vision.
Skal jeg rådgive dig i at anvende det negative positivt?

Tøven eller Handlekraft.

Min YouTube Kanal.

Brug dine negative tanker positivt.
Når vi søger at imponere andre, sker der det modsatte.
Tag ejerskab på de dårlige vaner.
Vi bliver samarbejdsvillige af positivitet.

Tøven eller Handlekraft

English version below the photo.

Tøven eller Handlekraft.

Tøven eller Handlekraft

Hesitation or Action.
The dog is without hesitation.
I always say we can learn a lot from the animals.
Try to observe a dog or at least most dogs.
When a dog comes near food, it hurries to eat.
It’s not waiting.
The same goes for all other dog behaviors.

Dogs do not hesitate.

Once dogs have set themselves up for something, they do not hesitate to act.
It is quite common dog behavior to act.
When the dog is near food, it eats the food immediately.
In fact, so fast that it often makes us humans gape and guess if it tastes like food at all.
The same goes for all other dog behaviors.
Once dogs have decided to do or eat something, they do not hesitate.
Dogs are energetic by nature.

The dog’s power of action turns out profitable.

With profits, I am referring to experiences and food intakes that the dog has that are not planned by its owner.
Experiences that the dog gets because it acts when the opportunity arises.
For example, when it resolutely overhears a call to run away and investigate something until it suits it to return to owner.
As another example, it could also be food on the street that it quickly eats before the owner has time to detect or prevent it from eating.

We humans often hesitate.

When I compare dogs and humans, I see a big difference precisely in terms of hesitation.
We humans hesitate.
When we are served food, we think about it before we eat.
On the whole, we often have a long way to go from thought to action precisely because we hesitate.
We therefore differ markedly from the dog at this point.

The dog is not held back by negative thoughts.

A dog is not at all able to think negatively.
The dog does not have the human ego that is responsible for and produces our negative thoughts.
When the dog does not think negatively, the dog remains energetic.
It is negative thoughts that hold people back.

Humans think negative thoughts because we have an ego.

When we listen to our negative thoughts about ourselves, others, situations and conditions, we become restrained.
We are not led to action at all when we think negatively.
There is no room for that in our consciousness, because negative thoughts fill the whole consciousness.
We use the negative thoughts inappropriately when we listen to them.
Instead, we need to use them positively.

We need to think positively about the negative.

When we think positively about the negative, the power of action arises by itself.
That way we can avoid hesitation.
In other words, we must turn all negative thoughts into positive thoughts.
I can not stay until I want to.
Everything can go wrong becomes What happens what needs to happen.
I dare not become I can do the same as others.
This is how we should turn all our negative thoughts.

The power of action comes by itself when we are positive.

We must not force ourselves into action.
It is not necessary.
All we have to do is work on our thoughts.
So we need to think positively instead of negatively.

When I experience lack of courage, I think positively.

If I find that I do not dare do anything I would like, I always think of my dog.
I think she’s not hesitating and I do not have to.
Then I replace my negative thoughts with positive ones.
When I do, I dare anyway and then I get happy.

Thanks for being you.

❤️

Tøven eller Handlekraft

You get SATISFACTION GUARANTEE on my counselling.

Me, my values, my passion and my vision.
Need counselling in using the negative in a positive way?

My YouTube Channel.

Use your negative thoughts in a positive way.
When we want to impress others the oposite happends.
Own your bad habits.
We become cooperative from positivity.

Tøven eller Handlekraft