Dårlig eller God Præstation

Dårlig eller god præstation.
Når vi ønsker at præstere.
Hvis vi ønsker at levere et godt stykke arbejde eller en indsats.
Jeg kan også sige, at vi ønsker at skabe resultater.
Vi søger den gode præstation.
Et resultat som andre kan bruge og som vil imponere andre.

Når vi ønsker at imponere andre, sker der det modsatte.

Hvis vi ønsker at levere en god præstation for at imponere andre, har vi ikke føling med, hvad vi laver.
Vi prøver hele tiden at aflæse, hvad dem vi ønsker at imponere ønsker af os.
På den måde er vi ikke til stede i det, vi foretager os.
Vi er nemlig tilstede samme sted som vores publikum eller modtager, kan jeg også sige.
Altså er vi ikke helhjertet til stede i vores præstation.

Dårlig eller God Præstation

Vi kan godt levere en udemærket præstation, når vi ønsker at præstere.

Vores præstation kan sagtens være brugbar og anvendelig for dem, vi ønsker at imponere.
Når det er sådan, at vi har udarbejdet et resultat på basis af, hvad andre forventer, bliver det ikke som vi selv forventer.
Vi har slet ikke overvejet, hvad vi forventer.
Med andre ord har vi ikke fået sat vores eget præg på vores resultat.
Vi har nemlig slet ikke indentificeret, hvad vi selv ønsker at få ud af vores præstation.

Hvis vi skal præstere til egen gavn, skal vi slippe tanken om at levere resultat for andre.

Vi skal levere resultat for os selv.
Med andre ord skal vi have hjertet med i det, vi laver.
Vi skal definere egne ønsker og resultater til vores præstation.
På den måde tager vi ejerskab på vores præstation og gør den til vores egen.

Dårlig eller God Præstation

Når vi tager ejerskab, får vi os selv med i resultatet.

Vi får defineret egne ønsker og mål for udfaldet af vores præstation.
Når vi får os selv og egne ønsker med, får vi gjort resulatet til vores.
Vi producerer et autentisk resultat på den måde.
Andre vil opfatte vores præstation som noget særligt.
Den skiller sig nemlig ud fordi den er vores helt egen.
Sådan er det altid, når vi tager ejerskab.

Når vi tager ejerskabet, tager vi styringen selv.

Vi overlader ikke styringen til andre.
Med det mener jeg, at vi ikke lader os styre af, hvad vi tror andre vil have ud af vores præstation.
Vi leverer istedet et resulat, som vi selv ønsker.
De bedste resultater er dem, vi selv kan bruge også selv om de er udarbejdet på baggrund af andres ønsker.
På den måde ved vi også nemt, hvornår resulatet er godt nok.
Alt er nemlig op til os selv, når vi gør vores præstationer til vores egne.

Jeg tager udgangspunkt i mig selv.

Når jeg skriver, tager jeg udganspunkt i mig selv.
Jeg tænker positivt om mig selv, min evne til at skrive og det jeg gerne vil skrive om.
Herefter spørger jeg mig selv, hvad ønsker jeg at skrive om.
Hvilke resultat ønsker jeg at få ud af mit skriv.
Når jeg er tilfreds, er det godt nok.
Jeg får sat mit personlige præg og når jeg selv kan bruge resultatet, er der også andre, der kan.

Tak for dig.

❤️

Dårlig eller God Præstation

Dårlig eller God Præstation

Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Skal jeg også Rådgive dig?
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision.

Min YouTube Kanal.

Da jeg tog ejerskab på min sygdom begyndte jeg at hele.
Læs om lys og mørke.
At være bange er en tilstand.
Positivt fokus skaber positivt arbejdsmiljø.

Dårlig eller God Præstation

English version below photo.

Dårlig eller God Præstation

Dårlig eller God Præstation

Poor or good performance.
When we want to perform.
If we want to deliver a good job or an effort.
I can also say that we want to create results.
We are looking for the good performance.
A result that others can use and that will impress others.

When we want to impress others, the opposite happens.

If we want to deliver a good performance to impress others, we have no sense of what we are doing.
We are constantly trying to read what those we want to impress want from us.
That way we are not present in what we are doing.
We are present in the same place as our audience or recipient, I can also say.
So we are not wholeheartedly present in our performance.

We can deliver an excellent performance when we want to perform.

Our performance can easily be useful and useful for those we want to impress.
When it is the case that we have prepared a result on the basis of what others expect, it does not turn out as we ourselves expect.
We have not considered at all what we expect.
In other words, we have not been able to put our own stamp on our result.
We have not identified at all what we want to get out of our performance.

If we are to perform for our own benefit, we must let go of the idea of ​​delivering results for others.

We must deliver results for ourselves.
In other words, we need to have our heart involved in what we do.
We must define our own desires and results for our performance.
That way, we take ownership of our performance and make it our own.

When we take ownership, we get ourselves involved in the result.

We define our own wishes and goals for the outcome of our performance.
When we get ourselves and our own desires with, we get the result made ours.
We produce an authentic result that way.
Others will perceive our achievement as something special.
It stands out because it is our very own.
This is always the case when we take ownership.

When we take ownership, we take control ourselves.

We do not leave control to others.
By that I mean that we do not allow ourselves to be controlled by what we think others want out of our performance.
Instead, we deliver a result that we want.
The best results are the ones we can use even if they are prepared based on the wishes of others.
That way we also know easily when the result is good enough.
After all, everything is up to ourselves when we make our achievements our own.

I take my starting point in myself.

When I write, I take my starting point in myself.
I think positively about myself, my ability to write and what I want to write about.
Then I ask myself what I want to write about.
What result do I want to get out of my writing.
When I’m satisfied, it’s good enough.
I get to put my personal stamp and when I can use the result myself, there are others who can.

Thanks for being you.

❤️

Dårlig eller God Præstation

I offer satisfaction guarantee on my counselling.
Clairvoyant Counselling?
Lotte Eulalia Botteleth, my passion, my values and my vision.

My YouTube Channel.

When I started to own my desease I started to heal.
Read about light and darkness.
To be scared is a state.
Positive fous creates a positive work environment.

Dårlig eller God Præstation