Mørke og Lys

Mørke og Lys.
Mange mennesker kan ikke lide den mørke tid.
Nogle er måske ligefrem bange for mørket.
Vi er ofte rigtig gode til at tænke negativt om mørket.

Vi tænker negativt om mørket, når vi ikke kan lide det.

Det er også negative tanker om mørket, der får os til at frygte det.
Vi kan altså ikke lide den mørke tid, når vi tænker negativt om den.
Vores tanker om mørket afgør altså vores forhold til mørket.
Hvis vi tænker negativt om mørket, tilbyder mørket derfor stort potentiale for positivitet.
Der er altså en stor tanke- og velværemæssig forbedring for os, hvis vi kan tænke positivt om mørket.

Positive tanker om mørket medfører tryghed ved mørket.

Når vi tænker positivt om mørket, holder vi altså op med at være bange for mørket.
Vi kan nemlig ikke være bange, når vores bevidsthed er fyldt med positive tanker.
Frygt skabes udelukkende af negative tanker.
Derfor kan vi med stor fordel tænke positivt om mørket, hvis vi gerne vil overkomme frygt for mørket.

Mørke og Lys

Når vi tænker positivt om mørket, kan vi med lethed finde de gode ting ved mørket.

Der er noget godt og noget dårligt ved alt.
Det er der også ved mørket.
Når vi tænker negativt, har vi fokus på alle de dårlige ting, der kan være ved mørke.
hvis vi istedet tænker positivt, har vi altså fokus på alle de gode ting, der kan være ved mørke.

Mørke kan være godt.

Vinterens mørke egner sig perfekt til indedørs hygge med lys.
Alle typer af lys som for eksempel lyskæder pynter særligt fint i mørke.
Vores hørelse virker som om den bliver bedre i mørket.
Når jeg for eksempel går tur i mørke, opfatter jeg mange flere af naturens lyde og oplever på den måde naturen mere intenst.
Jeg oplever mine gåture i mørket som særligt fredfyldte.

Mørke og Lys

Positive tanker om mørket oplyser sindet.

Vi kan ikke ændre på mørket ved at tænke positivt, men vi ser lysere på mørket.
Når vi tænker positivt om mørket forekommer det lysere.
Jeg kan også sige, at når vi tænker positivt om mørket, bliver sindet lysere.
Vi ser nemlig lyst på mørket, når vi tænker positivt om det.

Vi skal finde det positive i det negative.

Når vi skal lære at tænke positivt om mørket, skal vi bruge vores negative tanker om mørket.
Hver gang vi tænker en negativ tanke, skal vi udskifte den med en positive.
Jeg kan ikke lige mørke bliver til Jeg får det bedste ud af mørket.
Jeg hader mørket bliver til jeg vil gerne lære at være i mørke.
Mørke er uhyggeligt og utrygt bliver til der sker det, der skal ske.
Sådan kan jeg blive ved med at skifte ud.

Det kan være svært at tænke positivt, når vi tænker negativt.

De negative tanker går nemlig ikke væk af sig selv.
Det er derfor det er nødvendigt, at vi udskifter dem.
De fylder alt og larmer sådan, at det er svært at tænke positivt.
Vi kan altid starte med at tænke, at vi er gode til at tænke negativt om mørket.
På den måde tænker vi nemlig allerede positivt og det bliver nemmere at tænke flere positive tanker.
Jeg elsker mørket og det kan du også komme til.

Tak for dig.

❤️

Mørke og Lys

JEG KAN RÅDGIVE DIG VED EN PERSONLIG SESSION.

Jeg har tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Mørke og Lys

Clairvoyant Rådgivning?
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision.

Min YouTube Kanal.

Bliver vi klogere af positivitet?
Introvert eller ekstrovert?
Sig noget negativt så tilføj men og noget positivt.
Succesfuldt møde med en offentlig myndighed.
Tænk positivt om det negative.

Mørke og Lys

English text below photo.

Mørke og Lys

Mørke og Lys

Darkness and Light.
Many people do not like the dark times.
Some may even be afraid of the dark.
We are often really good at thinking negatively about the dark.

We think negatively about the dark when we do not like it.

It is also negative thoughts about the darkness that make us fear it.
Our thoughts about darkness thus determine our relationship to darkness.
Therefore, if we think negatively about darkness, darkness offers great potential for positivity.
So there is a great improvement in thinking and well-being for us if we can think positively about the darkness.

Positive thoughts about the dark bring peace of mind.

So when we think positively about the darkness, we stop being afraid of the dark.
For we can not be afraid when our consciousness is filled with positive thoughts.
Fear is created solely by negative thoughts.
Therefore, we can with great advantage think positively about the darkness if we want to overcome fear of the dark.

When we think positively about the darkness, we can easily find the good things about the darkness.

There is something good and something bad about everything.
It is also there in the dark.
When we think negatively, we focus on all the bad things that can happen in the dark.
if we instead think positively, then we focus on all the good things that can be in the dark.

Darkness can be good.

The darkness of winter is perfect for indoor cosiness with light.
All types of lights, such as light chains, decorate particularly well in the dark.
Our hearing seems like it gets better in the dark.
When I walk in the dark, for example, I perceive many more of nature’s sounds and thus experience nature more intensely.
I experience my walks in the dark as particularly peaceful.

Positive thoughts about darkness enlighten the mind.

We can not change the darkness by thinking positively, but we see brighter in the darkness.
When we think positively about the darkness, it seems brighter.
I can also say that when we think positively about the darkness, the mind becomes brighter.
We see light in the dark when we think positively about it.

We must find the positive in the negative.

When we need to learn to think positively about the dark, we need to use our negative thoughts about the dark.
Every time we think a negative thought, we must replace it with a positive one.
I do not like darkness becomes I get the best out of darkness.
I hate the darkness turns into I want to learn to be in the dark.
Darkness is scary and not safe becomes what happens is what needs to happen.
That’s how I can keep switching.

It can be hard to think positively when we think negatively.

The negative thoughts do not go away by themselves.
That is why we need to replace them.
They fill everything and make noise in such a way that it is difficult to think positively.
We can always start by thinking that we are good at thinking negatively about the darkness.
That way we already think positively and it becomes easier to think more positive thoughts.
It’s just about getting started.

Thanks for being you.

❤️

Mørke og Lys

I will guide you at a PERSONNEL SESSION.

I offer satisfaction guarantee on my counselling.

Clairvoyant counselling?
Lotte Eulalia Botteleth, my passion, my values and my vision.

My YouTube Channel.

Do we become smarter from positivity?
Introvert or extrovert?
Say something negative and then add but and then something positive.
Succesfull meeting with a public authority.
Think positively about the negative.

Mørke og Lys