Negative eller Positive Ændringer

Negative eller Positive Ændringer.
Nogle gange ændrer vores liv sig uden at vi selv har valgt det.
Andre gange har vi selv valgt ændringerne.
Jeg siger også, at det er vores vilkår der ændrer sig.
Vi er jo stadig den samme selv.

Vi er ikke vores vilkår.

Ligegyldigt hvilke livsvilkår vi har, er vi stadig hele tiden os selv.
Vores person ændrer sig ikke, når vores vilkår ændrer sig.
Vi kan stadig tænke og gøre det, der føles rigtigt for os, indenfor de rammer vi har.
Vores tankesæt behøver ikke at ændre sig med vores vilkår.

Når vores vilkår ændrer sig i negativ retning, tænker vi negativt.

Vi tænker negativt om ændringerne i vores liv og det er derfor vi opfatter ændringerne negativt.
Negative tanker om vores ændrede livsvilkår, gør os altså utilfredse.
Det er med andre ord ikke selve ændringerne i vores liv, der gør os utilfredse.
Vores tanker om vores ændrede livsvilkår gør os utilfredse, hvis de er negative.

Negative eller Positive Ændringer

Vi holder fast i det negative, når vi tænker negativt.

Når vi tænker negativt om ændrede livsvilkår, der ikke er selvvalgte, bliver vores liv negativt.
Vi kommer til at holde fast i det negative på den måde.
Der er noget positivt og noget negativt ved alt, men når vi fokuserer negativt, opdager vi ikke det positive.
Fokus på det positive gør os glade, selv om vi oplever negative ændringer.
Derfor kan det godt betale sig at øve sig i at fokusere positivt, når vi oplever negativt.

Udskift de negative tanker med positive.

Hver gang vi tænker en negativ tænke om vores ændringer, skal vi udskifte den med en positiv.
Vi behøver ikke ændre holdning til de ændrede livsvilkår, det er slet ikke nødvendigt.
Det eneste vi skal ændre er vores tanker.
Positive tanker gør os nemlig glade, selv når vi gennemlever negative livsbetingelser.

Negative eller Positive Ændringer

Det kan være udfordrende at tænke positivt om det negative.

Derfor kan vi altid starte med at bruge de negative tanker om vores ændringer positivt.
Vi kan tænke, at vi er gode til at tænke negativt om vores livsvilkår.
Når vi gør det, tænker vi allerede positivt.
Herefter bliver det nemmere at tænke flere positive tanker om vores livsvilkår.

Vi skal ikke ændre holdning til det negative.

Det eneste vi skal ændre er vores tanker.
En lille ændring med en stor virkning.
På den måde kan vi lære at være glade trods ændrede livsvilkår, vi ikke kan ændre på.
Det virker for mig og derfor giver jeg det videre til dig.

Tak for dig.

❤️

Negative eller Positive Ændringer

https://lotteeulaliabotteleth.simplero.com/page/189888-meditation-guide-mail-list-signup

Positive tanker om mørket oplyser sindet.
Tag ejerskab på de dårlige vaner.
Vi behøver ikke være bange for noget.

JEG KAN RÅDGIVE DIG VED EN PERSONLIG SESSION.
Jeg har tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Clairvoyant Rådgivning?
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision.

Min YouTube Kanal.

Negative eller Positive Ændringer

English version of this blogpost below photo.

Negative eller Positive Ændringer

Negative eller Positive Ændringer

Negative or Positive Changes.
Sometimes our lives change without us even choosing it.
Other times, we have chosen the changes ourselves.
I also say that it is our terms that are changing.
We are still the same ourselves.

We are not our terms.

No matter what living conditions we have, we are still ourselves all the time.
Our person does not change when our terms change.
We can still think and do what feels right for us, within the framework we have.
Our mindset does not have to change with our terms.

When our conditions change in a negative direction, we think negatively.

We think negatively about the changes in our lives and that is why we perceive the changes negatively.
Negative thoughts about our changed living conditions, therefore, make us dissatisfied.
In other words, it is not the actual changes in our lives that make us dissatisfied.
Our thoughts about our changed living conditions make us unhappy if they are negative.

We hold on to the negative when we think negatively.

When we think negatively about changed living conditions that are not self-chosen, our lives become negative.
We are going to hold on to the negative that way.
There is something positive and something negative about everything, but when we focus negatively, we do not discover the positive.
Focusing on the positive makes us happy even when we experience negative changes.
Therefore, it pays to practice focusing positively when we experience negativity.

Replace the negative thoughts with positive ones.

Every time we think a negative think about our changes, we need to replace it with a positive one.
We do not need to change our attitude towards the changed living conditions, it is not necessary at all.
The only thing we need to change is our thoughts.
Positive thoughts make us happy even when we go through negative living conditions.

It can be challenging to think positively about the negative.

Therefore, we can always start by using the negative thoughts about our changes positively.
We may think that we are good at thinking negatively about our living conditions.
When we do, we are already thinking positively.
This will make it easier to think more positive thoughts about our living conditions.

We must not change our attitude towards the negative.

The only thing we need to change is our thoughts.
A small change with a big impact.
That way, we can learn to be happy despite changing living conditions that we cannot change.
It works for me and therefore I pass it on to you.

Thanks for being you.

❤️

Negative eller Positive Ændringer

Positiv thinking about darkness enlightens the mind.
Own your bad habits.
We do not have to be afraid of anything.

Get af  personnel counselling session.
I offer satisfaction guarantee on my counselling.
Clairvoyant Counselling?
Lotte Eulalia Botteleth, my passion, my values and my vision.

My YouTube Channel.

Negative eller Positive Ændringer