Ingen Sygdom til Mig

Ingen sygdom til mig tak.
Sådan har jeg altid tænkt.
Tilmed har jeg haft en overbevisning om, at jeg ikke kunne blive syg.
Jeg har ikke været hverken forkølet eller syg i i hvert fald 5 år og er det stadig ikke.
Altså når jeg ikke lige inkluderer, at jeg i foråret 2019 blev alvorligt syg.
Så syg at jeg ikke kunne holde mig vågen og hverken kunne bevæge mig eller gå som jeg plejede.

Overbevisninger er tanker, vi holder fast i.

Hvis overbevisningerne er baseret på positive tanker, kan de i nogle tilfælde hjælpe os til at få et bedre liv.
Når overbevisningerne er baseret på negative tanker, bliver de begrænsende for os.
Overbevisninger, baseret på positive tanker, der afholder os fra at acceptere en negativ situation, bliver negative for os.
Det tjente mig ikke, at holde fast i ikke at være syg, når jeg rent faktisk var meget syg.

Ingen Sygdom til Mig

Overbevisninger hindrer os i at lære nyt.

Hvis vi holder fast i vores overbevisninger, holder vi os selv fast ligegyldigt om de er negative eller positive, fordi de forhindrer os i at lære nyt.
Jeg kan også sige, at de forhindrer os i at blive klogere.
Når vi er overbeviste om noget, er vi nemlig ikke interesseret i at få ændret på vores overbevisning.
Selv om en overbevisning er positiv, kan vores situation måske blive endnu mere positiv, hvis vi slipper overbevisningen.
På den måde blive en positiv overbevisning negativ.
Med andre ord, skal vi give slip på vores overbevisninger.
Ud med dem!

Ingen Sygdom til Mig

Min overbevisning afholdt mig fra at acceptere min situation.

Jeg var så overbevist om, at jeg ikke kunne blive syg, at jeg ignorerede virkeligheden.
Virkeligheden var, at jeg sov hele dagen, jeg havde svært ved at gå, jeg havde en masse andre symptomer og generelt svært ved at bevæge mig.
Al bevægelse var forbundet med smerte.
Istedet for at se min situation som den var, ignorerede jeg alle symptomer og tog afstand fra alle, der påpegede, at der var noget helt galt.

Jeg måtte sætte vækkeur 3 gange om dagen for at passe min hund.

Mit vækkeur ringede når jeg skulle op og gå med min hund og give hende mad.
Resten af tiden sov jeg.
Da jeg endelig accepterede, at jeg var syg, begyndte min krop at hele.
Jeg kunne også give mig selv lov til at opsøge hjælp.
Det viste sig, at grunden til at jeg sov hele tiden var, at jeg havde massiv feber.
Feberen faldt, da jeg accepterede sygdommen og fik hjælp.
Det samme gjorde søvnbehovet.
Jeg sov stadig meget, men blev i stand til at opretholde en døgnrytme.

Ingen Sygdom til Mig

Jeg fokuserede på det positive.

Endelig skulle jeg kun fokusere på min heling og mine positive tanker.
Jeg kunne hverken arbejde eller klare mig selv og måtte have hjælp fra min familie.
Det eneste jeg kunne var at arbejde med mit mentale velvære.
På den måde havde jeg ikke noget valg.
Til gengæld kunne jeg selv vælge, hvordan jeg ville have det under min sygdom.

Jeg valgte glæden.

Mine negative tanker udskiftede jeg med positive tanker.
Ikke bare nogle af dem, men dem alle sammen.
Idag tænker jeg automatisk positivt om min sygdom og situation.
Jeg ser det som en mulighed for at blive mere positiv og på den måde en gave.

Gaver kommer ikke altid i flot og lækker indpakning.

De kan også komme indpakket i en negativ situation.
En stor krise er en mulighed for at blive mere positiv.
Det kan være svært at få øje på gaven, men med positive tanker kommer den frem af sig selv.
Den mulighed har jeg udnyttet og det har været til stor fordel for mig.
Selv om jeg ikke er helt rask, er jeg positiv og glad og jeg elsker mit liv.

Tak for dig.

❤️

Ingen Sygdom til Mig

Læs mere om Lotte og hendes personlige forløb med at være syg og glad.

Tilfredshedsgaranti på rådgivning.
Lotte Eulalia, mine værdier, min passion og min vision.
Clairvoyant rådgivning.
Læs min blog.

Min YouTube Kanal.

Kan det være positivt at være forkølet?
Kan alkohol vise os vejen til glæden?
Når vi er positive får vi bedre intuition.
Glæde med sygdom.

Ingen Sygdom til Mig

English version below photo.

Ingen Sygdom til Mig

Ingen Sygdom til Mig

No illness to me please.
This is how I have always thought.
In addition, I have had a belief that I could not get sick.
I have not had a cold or illness for at least 5 years and still am not.
That is, when I do not just include that I became seriously ill in the spring of 2019.
So sick that I could not stay awake and could neither move nor walk as I used to.

Beliefs are thoughts we hold on to.

If beliefs are based on positive thoughts, in some cases they can help us to have a better life.
When beliefs are based on negative thoughts, they become limiting for us.
Beliefs, based on positive thoughts that keep us from accepting a negative situation, become negative for us.
It did me no good to hold on to not being sick when I was actually very sick.

No Illness to Me

Beliefs prevent us from learning new things.
If we hold on to our beliefs, we hold on to ourselves no matter if they are negative or positive, because they prevent us from learning new things.
I can also say that they prevent us from getting wiser.
When we are convinced of something, we are not interested in having our beliefs changed.
Although a belief is positive, our situation may become even more positive if we let go of the belief.
That way, a positive belief becomes negative.
In other words, we must let go of our beliefs.
Out with them!

No Illness to Me

My conviction kept me from accepting my situation.
I was so convinced that I could not get sick that I ignored reality.
The reality was that I slept all day, I had difficulty walking, I had a lot of other symptoms and generally had difficulty moving.
All movement was associated with pain.
Instead of seeing my situation as it was, I ignored all symptoms and distanced myself from anyone who pointed out that something was completely wrong.

I had to set alarm clock 3 times a day to take care of my dog.

My alarm clock rang when I was going to get up and go with my dog ​​and feed her.
The rest of the time I slept.
When I finally accepted that I was sick, my body began to heal.
I could also allow myself to seek help.
It turned out that the reason I slept all the time was that I had massive fever.
The fever dropped when I accepted the illness and got help.
So did the need for sleep.
I still slept a lot, but was able to maintain a circadian rhythm.

I focused on the positive.

Finally, I should only focus on my healing and my positive thoughts.
I could neither work nor manage myself and had to have help from my family.
The only thing I could do was work on my mental well-being.
That way, I had no choice.
In return, I was able to choose for myself how I wanted to feel during my illness.

I chose the joy.

I replaced my negative thoughts with positive thoughts.
Not just some of them, but all of them.
Today, I automatically think positively about my illness and situation.
I see it as an opportunity to be more positive and thus a gift.

Gifts do not always come in nice and delicious packaging.

They can also get wrapped up in a negative situation.
A major crisis is an opportunity to become more positive.
It can be difficult to spot the gift, but with positive thoughts it comes out by itself.
I have taken advantage of that opportunity and it has been of great benefit to me.
Although I am not completely healthy, I am positive and happy and I love my life.

Thank you for being you.

❤️

Ingen Sygdom til Mig

Læs mere om Lotte og hendes personlige forløb med at være syg og glad.

Satisfaction guarantee on my counselling.
Lotte Eulalia, my values, my passion and my vision.
Clairvoyance counselling.
Read my blog.

My YouTube Channel.

Can having a cold be positive?
Is it possible to find you with alcohol?
We get a better intuition being positive.
Happy during ilness.

Ingen Sygdom til Mig