Frygt er en tilstand

Frygt er en tilstand.
Har du prøvet at være bange?
Det starter med nervøsitet og så går det over i reel angst.
Når vi er angste eller bange, er det på ingen måde rart.
Det er heller ikke konstruktivt for os på nogen måde.
Vi får det dårligt og kan ikke foretage os noget meningsfyldt, når vi oplever frygt.

Frygt eller angst er resultatet af massive, negative tanker.

Vi tænker negativt, når vi er bange.
Frygt eller angst er en tilstand der opstår, fordi vi udelukkende tænker negativt.
Vi tænker negativt på den måde, at vi forestiller os negative konsekvenser, når vi er bange.
Det er det samme som bekymringer, vi forestiller os vil ske.

Frygt er en tilstand

Bekymringer er negative tanker.

Frygt for konsekvenser er det samme som bekymringer og tager udgangspunkt i negative tanker.
Når vi tænker negativt om noget, vi tror, formoder eller forventer, tager vi altså forskud på negative hændelser.
På en måde planlægger vi fremtidige, negative situationer.
Jeg kalder det, at vi planlægger fremtidige problemer, der ikke kommer til at ske.
Det er nemlig sjældent, at det vi rent faktisk bekymrer os om, kommer til at ske.
Jeg har personligt ikke oplevet det.
Det er, når jeg ikke har bekymret mig, at de helt store katastrofer har ramt mig.

Frygt er en tilstand

Vi påvirkes nemt af andres negative bekræftelser, når vi er bange.

Når vi er bekymrede og bange er vi meget nemme at påvirke i negativ retning.
Hvis andre siger noget, der bekræfter vores bange anelser, afstedkommer det endnu flere negative tanker.
På den måde kan vi komme til at bekræfte hinanden i negative tanker og fiktive, fremtidige katastrofer.
Vi kan opleve stor angst og frygt på den måde.
Det er ubehageligt for os, at have det sådan.

Når vi er bange eller angste, går vi i stå.

Vi kan ikke foretage os noget fornuftigt eller konstruktivt, når vi er bange eller angste.
Det er sådan fordi vores negative tanker fastholder os i vores bevidsthed.
Negative tanker fylder hele vores bevidsthed, de larmer og de går ikke væk af sig selv.
Det eneste der sker er, at de formerer sig og vores angst- eller frygttilstand bliver værre.

Frygt er en tilstand

Vi skal gøre noget aktivt, for at være fri af negative tanker og deraf frygt og angst.

Hvis ikke vi gør noget aktivt selv, går de ikke væk.
Det er sådan fordi negative tanker har førsteprioritet til vores bevidsthed.
Jeg ser det lidt som, at de klæber sig fast i bevistheden og de fjerner sig ikke igen, før jeg fjerner dem selv.
Heldigvis er det enkelt at få dem væk.
Det er meget nemmere, end man umiddelbart skulle tro om noget, der er så ubehageligt.

Vi skal udskifte de negative tanker med positive tanker.

Når vi udskifter negative tanker med positive tanker, får vi de negative tanker til at forsvinde.
Selv meget negative tanker, der gør os angste og bange opløses, når vi tænker positivt.
Vi skal ikke ændre holdning eller syn på det, der gør os angste og bange.
Det eneste vi skal gøre er, at ændre vores tanker om det fra negative til positive.

Frygt er en tilstand

Find det positive i det negative.

Hver gang vi opdager en negative tanke skal vi udskifte den med en positiv.
Det er farligt bliver til Alt er som det skal være.
Jeg er bange for at dø bliver til Der sker det, der skal ske.
Det hele er håbløst bliver til Alt er godt.
Vi behøver ikke engang tro på vores positive tanker, vi vil få det bedre alligevel.

Positive tanker er taknemmelige på den måde og det kan vi altså også være.

Det betyder ikke, at det vi er bange for forsvinder.

Istedet lærer vi at leve med det, vi er bange for.
På den måde kan vi fortsætte vores liv som normalt, selv om vi har noget, vi frygter.
Vi behøver ikke fjerne problemet eller arbejde med frygten.
Det eneste vi skal gøre er at udskifte vores negative tanker med positive tanker.
Når vi gør det, kan vi ændre vores humør fra angst og bange til rolig og glad.

Personligt er jeg nået der til, hvor jeg glæder mig over mine bekymringer.

Så ved jeg nemlig, at nu skal jeg til at tænke positivt.
På den måde ved jeg, at alt bliver godt.
Jeg bruger det altså selv og det virker for mig.
Når vi mediterer, er det det samme vi gør.
Vi fylder bevistheden med positive tanker.
Positive tanker medfører en positiv tilværelse.

Tak for dig.

❤️

Frygt er en tilstand

Jeg kan hjælpe dig til en personlig session.

Jeg har tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Søger du Clairvoyant Rådgivning?
Mere om
Lotte Eulalia Botteleth, min passion, mine værdier og min vision.

Min YouTube Kanal.

At være syg med glæde.
Konstruktivt møde med en offentlig myndighed.
Tænk positivt om det negative.
Hvor har vi størst potentiale for positivitet.

Læs Min blog.

Frygt er en tilstand

English version below the photo.

Frygt er en tilstand

Frygt er en tilstand

Fear is a state.
Have you tried to be scared?
It starts with nervousness and then it turns into real anxiety.
When we are anxious or scared, it is by no means nice.
Nor is it constructive for us in any way.
We get it bad and can not do anything meaningful when we experience fear.

Fear or anxiety is the result of massive, negative thoughts.

We think negatively when we are scared.
Fear or anxiety is a condition that occurs because we think exclusively negatively.
We think negatively in the way that we imagine negative consequences when we are scared.
It is the same as worries we imagine will happen.

Worries are negative thoughts.

Fear of consequences is the same as worries and is based on negative thoughts.
Thus, when we think negatively about something we believe, suspect or expect, we take an advance on negative events.
In a way, we are planning future, negative situations.
I call it that we are planning future problems that are not going to happen.
It is rare that what we actually worry about will happen.
I personally have not experienced it.
It is when I have not worried that the great disasters have struck me.

We are easily affected by the negative affirmations of others when we are afraid.

When we are worried and scared, we are very easy to influence in a negative direction.
If others say something that confirms our fears, it will cause even more negative thoughts.
That way, we can come to confirm each other in negative thoughts and fictitious, future disasters.
We can experience great anxiety and fear that way.
It’s uncomfortable for us to feel that way.

When we are scared or anxious, we stop.

We can not do anything sensible or constructive when we are scared or anxious.
It is so because our negative thoughts hold us in our consciousness.
Negative thoughts fill our whole consciousness, they make noise and they do not go away by themselves.
The only thing that happens is that they multiply and our state of anxiety or fear gets worse.

We need to do something active, to be free of negative thoughts and hence fear and anxiety.

If we do not do something actively ourselves, they will not go away.
This is because negative thoughts have first priority for our consciousness.
I see it a bit as if they are sticking to the consciousness and they are not removing themselves again until I remove them myself.
Fortunately, getting them away is easy.
It is much easier than one would immediately think of something that is so uncomfortable.

We need to replace the negative thoughts with positive thoughts.

When we replace negative thoughts with positive thoughts, we make the negative thoughts disappear.
Even very negative thoughts that make us anxious and scared dissolve when we think positively.
We must not change attitudes or views on what makes us anxious and scared.
All we have to do is change our thinking about it from negative to positive.

Find the positive in the negative.

Every time we discover a negative thought we need to replace it with a positive one.
It’s dangerous to become Everything is as it should be.
I’m afraid death turns into What’s going to happen will happen.
Everything is hopeless turns into Everything is good.
We do not even have to believe in our positive thoughts, we will get better anyway.

Positive thoughts are grateful in that way and so can we be.

This does not mean that what we are afraid of disappears.

Instead, we learn to live with what we are afraid of.
That way, we can continue our life as normal, even if we have something we fear.
We do not have to remove the problem or work on the fear.
All we have to do is replace our negative thoughts with positive thoughts.
When we do, we can change our mood from anxious and scared to calm and happy.

Personally, I have reached the point where I welcome my concerns.

Then I know that now I have to think positively.
That way, I know everything will be fine.
So I use it myself and it works for me.
When we meditate, it is the same thing we do.
We fill consciousness with positive thoughts.
Positive thoughts lead to a positive life.

Thanks for being you.

❤️

Frygt er en tilstand

I can help you at a personal session.

I offer satisfaction guarantee on my counselling.

Looking for Clairvoyant counselling?
More about
Lotte Eulalia Botteleth, my passion, my values og my vision.

My YouTube Channel.

To be sick and happy.
Constructive meeting with a public authority.
Think positively about the negative.
Where do we have the greatest potential for positivity.

Read My blog.

Frygt er en tilstand