Negativ og Positiv Vilje

Negativ og Positiv Vilje.
Er det godt at have en stærk vilje?
Har du en stærk vilje?
Er du viljesvag?
Vi kan bruge vores vilje både positivt og negativt for os selv.

Når vi bruger viljen til tvang, er det negativt for os.

Jeg kan også sige, at når vi tvinger os selv til at gøre noget, vi ikke har lyst til eller tør, bliver energien negativ.
På den måde bliver det en dårlig oplevelse for os.
Vi tror, vi vil blive glade af at skubbe os selv ud over kanten på den måde, når vi tvinger os selv, men glæden udebliver.
Vi får mindre endnu lyst til eller tør slet ikke det, vi var nødt til at bruge viljen til at tvinge os selv til.
Med andre ord er det altså det modsatte der sker, end det vil gerne ville opnå.

Negativ og Positiv Vilje

Når vi bruger viljen til at begrænse os selv, er det negativt for os.

Hver gang vi bruger viljen til at begrænse os selv, bliver energien negativ.
Når vi, fylder vores bevidsthed med noget, vi gerne vil begrænse os selv fra, er det, det som fylder i vores bevidsthed.
Det som vi ønsker at afholde os fra, er altså det, der kommer til at fylde og det vi har fokus på.
Vi kan godt afholde os fra det ved hjælp af viljen, men i vores bevidsthed fylder det stadig.
På den måde bliver afhold og begrænsning en kamp fordi vil hele tiden tænker på det vil vil afholde os selv fra.
Vi bliver heller ikke glade, når energien er negativ.

Vi skal tænke positivt både om det vi gerne vil og det vi ikke vil.

Når vi tænker positivt, har vi ikke brug for viljen.
Den positive energi, fjerner behovet for viljens negative energi.
Derfor skal vi tænke positivt om det vil gerne vil tvinge os selv til.
Vi skal også tænke positivt om det, vi gerne vil afholde os selv fra.
Når vi tænker positivt om noget, er tvang ikke nødvendig.

Vi vil gerne gøre noget eller lade være med noget positivt.

Det er derfor, vi ikke har brug for viljen, når vi tænker positivt.
Hvis vi skal tvinge os til at gøre noget, er det fordi vi tænker negativt om det og om os selv.
Derfor er det åbenlyst, at vi gerne vil det, når vi tænker positivt om det og os selv.
Når vi skal tvinge os selv, til at afholde os fra noget, er det fordi vi tænker negativt om os selv og om at lade være.
På den måde giver det mening, at vi kan lade være, når vi tænker positivt om det og os selv.

Vi skal finde det positive i det negative.

Hver gang vi tænker en negative tanke i forbindelse med at gøre noget eller at afholde, skal vi udskifte den med en positiv tanke.
Når vi gør det, får vi altså udskifte alle negative tanker med positive tanker.
Vores modvilje bliver til velvilje og vi har ikke længere brug for viljen, når vi tænker positivt.
Hvis vi synes det er svært, kan vi starte med at tænke positivt om viljen og at vi er gode til at tvinge eller begrænse os selv.
Når vi gør det tænker vi nemlig allerede positivt.
Herefter bliver det nemmere at tænke flere positive tanker.

Tak for dig.

❤️

Negativ og Positiv Vilje

Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti på min rådgivning.

Lotte Eulalia Botteleth, mine værdier, min passion og min vision.
Skal jeg rådgive dig?

Negativ og Positiv Vilje

Læs om at være i godt og dårligt humør.
Vi bliver glade af at rose andre.
Selv om vi er syge, har vi alle fortjent at være glade.
Brug de negative tanker positivt.

Min YouTube Kanal.

Negativ og Positiv Vilje

Negativ og Positiv Vilje

Negativ og Positiv Vilje

Negative and Positive Will.

Is it good to have a strong will?
Do you have a strong will?
Are you weak-willed?
We can use our will both positively and negatively for ourselves.

When we use the will for coercion, it is negative for us.

I can also say that when we force ourselves to do something we do not feel like or dare, the energy becomes negative.
That way, it will be a bad experience for us.
We think we will be happy to push ourselves over the edge that way when we force ourselves, but the joy is absent.
We feel less yet want or dare not at all what we had to use the will to force ourselves to.
In other words, it is the opposite that is happening than it would like to achieve.

When we use the will to limit ourselves, it is negative for us.

Every time we use the will to limit ourselves, the energy becomes negative.
When we fill our consciousness with something we want to limit ourselves from, it is what fills our consciousness.
So what we want to refrain from is what comes to fill and what we focus on.
We may well refrain from it by will, but in our consciousness it still fills.
That way, abstinence and limitation become a struggle because will constantly thinking about it will will deter ourselves from.
We also do not get happy when the energy is negative.

We must think positively about both what we want and what we do not want.

When we think positively, we do not need the will.
The positive energy, removes the need for the negative energy of the will.
Therefore, we need to think positively about whether it wants to force ourselves to.
We must also think positively about what we want to refrain from.
When we think positively about something, coercion is not necessary.

We want to do something or not do something positive.

That is why we do not need the will when we think positively.
If we have to force ourselves to do something, it is because we think negatively about it and about ourselves.
Therefore, it is obvious that we want it when we think positively about it and ourselves.
When we have to force ourselves to refrain from something, it is because we think negatively about ourselves and about not giving up.
That way, it makes sense that we can let go when we think positively about it and ourselves.

We must find the positive in the negative.

Every time we think a negative thought in connection with doing something or holding back, we need to replace it with a positive thought.
When we do, then we get to replace all negative thoughts with positive thoughts.
Our challenges disappear and we no longer need the will when we think positively.
If we find it difficult, we can start by thinking positively about the will and that we are good at forcing or limiting ourselves.
When we do that, we already think positively.
This makes it easier to think more positive thoughts.

Thanks for being you.

❤️

Negativ og Positiv Vilje

I offer satisfaction guarantee on my counselling.

Lotte Eulalia Botteleth, my values, my passion and my vision.
Clairvoyant counselling I offer.

Read about being in a good or a bad mood.
We become happy from praising others.
Even if we are sick we all deserve to be happy.
Use the negative thoughts in a positive way.

My YouTube Channel.

Negativ og Positiv Vilje