Dårligt og Godt Humør

Dårligt og Godt Humør.
Er vores humør noget vi oplever eller noget vi vælger?
Det kan være begge dele.

Når vi lader os styre af følelserne, oplever vi vores humør.

Vi oplever humørskifte afhængigt af, hvordan vi oplever vores medmennesker, situationer og vilkår.
Når vi oplever negativt, skifter vores humør til negativt på den måde, at vi bliver i dårligt humør.
Hvis vi oplever positivt, skifter vores humør til positivt på den måde, at vi bliver i godt humør.
Vi vælger ikke vores humør, vi oplever altså humøret, der er afhængigt af vores følelser omkring vores oplevelser.

Når vi lader os styre af vores følelser, har vi ikke taget ejerskab på vores humør.

Hvis vi oplever negative følelser bliver vores humør altså negativt som for eksempel, at vi bliver kede af det, sure, skuffede, vrede og så videre.
Når vi oplever positive følelser bliver vores humør altså positivt som for eksempel, at vi blandt andet bliver opstemte, glade og lykkelige.
Når humøret er godt, er det en positiv oplevelevelse for os selv og vores medmennesker.
Hvis humøret derimod er dårligt, er det en negativ oplevelse for os selv og vores medmennesker.
Vi har ikke taget ejerskab på vores humør på den måde.
Istedet lader vi humøret styre af vores følelser.
Vores humør fungerer helt impulsivt på den måde.

Dårligt og Godt Humør

Vi vælger ikke selv humøret og kan opleve stort skifte i humør.

Humørsvingninger foregår på den måde, at vi føler og oplever positivt eller negativt og så skifter vores humør.
Det kan gå lige så stærkt, som det går, når vi tænker en ny tanke.
Det er nemlig vores tanker, der styrer om vi oplever og føler negativt eller positivt.
Når vi tænker negativt oplever og føler vi negativt med dårligt humør til følge.
Hvis vi tænker positivt oplever og føler vi positivt med godt humør til følge.

Når vi tager ejerskab på humøret vælger vi vores humør selv.

Vi tager positivt ejerskab på humøret på den måde, at vi skal tænke positivt om vores humør.
Når vi tænker positivt om vores humør, bliver vi i godt humør.
Det er vores tanker, der styrer vores humør.
Derfor bliver humøret godt, når vi tænker positivt.
På den måde styrer vi selv vores humør og vælger altså at være i godt humør.

Dårligt og Godt Humør

Positive tanker giver godt humør.

Når vi tænker positivt, bliver vores humør godt.
På den måde lader vi ikke vores humør præge af, hvilken situation vi er i, hvordan andre mennesker agerer eller vores livsvilkår.
Vi kan på den måde, godt være i negative situationer eller omgivet af negative mennesker og stadig være i godt humør.
Det er ikke fordi vi skal ændre på hverken andre mennesker eller situationer, men vi skal ændre vores tanker.

Vi skal tænke positivt om det negative.

Når vi oplever negative situationer, mennesker eller vilkår skal vi udskifte vores negative tanker med positive tanker.
Vi skal ikke ændre på vores holdning til det negative eller forsøge at ændre på det negative.
Det eneste vi skal gøre er at ændre vores tanker.
Det her går helt galt bliver til alt er godt.
Jeg kan ikke lide ham eller hende bliver til Vi er alle gode nok, som vi er.
Hun går ind for xxx, hende kan jeg ikke lide bliver til Hvor er det dejligt, at vi kan være uenige.
Øv jeg skal betale ekstraskat bliver til hvor er det dejligt med al den overflod.

Dårligt og Godt Humør

Vi kan starte med at tænke, at vi er gode til at være i dårligt humør.

Når vi gør det, tænker vi nemlig allerede positivt om vores humør.
På den måde er vi i godt humør med det samme.
Samtidig bliver det nemmere at tænke flere positive tanker, når vi allerede tænker positivt.

Positive tanker medfører flere positive tanker.

Negative tanker fastholder os i vores bevidsthed på den måde, at de ikke forsvinder af sig selv.
Desuden fastholder de os, så vi ikke bare tænker positivt, når vi tænker negativt.
Negative tanker tilbageholder os i livet.
Det er derfor, vi aktivt skal udskifte tankerne.
Når først tankerne er positive, bliver det derfor meget nemmere at tænke flere positive tanker.
De positive tanker rydder vores bevidsthed og sætter os fri i livet.
Vi bliver i godt humør og vi ser positivt på os selv og andre samt oplever positivt.

Tak for dig.

❤️

Dårligt og Godt Humør

Lotte Eulalia Botteleth, mine værdier, min passion og min vision.
Jeg tilbyder tilfredshedsgaranti på min rådgivning.
Clairvoyant rådgivning.

Vi skal tage ejerskab på vores tanker.
Vi tiltrækker også flere positive tanker, når vi selv tænker positivt.

Læs om hvordan jeg har brugt min sygdom til at blive mere positiv.

Skal vi tro på det spirituelle for at opnå fordele ved clairvoyance?
ud i naturen og bliv mere positiv.

Min YouTube Kanal.

Dårligt og Godt Humør

Dårligt og Godt Humør

Dårligt og Godt Humør

Bad and Good Mood.
Is our mood something we experience or something we choose?
It can be both.

When we let ourselves be controlled by the emotions, we experience our mood.

We experience mood swings depending on how we experience our fellow human beings, situations and conditions.
When we experience negativity, our mood changes to negative in the way that we stay in a bad mood.
If we experience positively, our mood changes to positive in the way that we stay in a good mood.
We do not choose our mood, we experience the mood that depends on our feelings about our experiences.

When we allow ourselves to be controlled by our emotions, we have not taken ownership of our mood.

If we experience negative emotions, then our mood becomes negative, such as that we get bored, angry, disappointed, angry and so on.
When we experience positive emotions, our mood thus becomes positive, such as that we become excited, happy and happy, among other things.
When the mood is good, it is a positive experience for ourselves and our fellow human beings.
If, on the other hand, the mood is bad, it is a negative experience for ourselves and our fellow human beings.
We have not taken ownership of our mood that way.
Instead, we let the mood control our emotions.
Our mood works quite impulsively that way.

We do not choose the mood ourselves and can experience great change in mood.

Mood swings take place in the way that we feel and experience positively or negatively and then our mood changes.
It can go as fast as it goes when we think a new thought.
It is our thoughts that control whether we experience and feel negative or positive.
When we think negatively, we experience and feel negatively with a bad mood as a result.
If we think positively, we experience and feel positive with a good mood as a result.

When we take ownership of the mood, we choose our mood ourselves.

We take positive ownership of the mood in the way that we have to think positively about our mood.
When we think positively about our mood, we stay in a good mood.
It is our thoughts that control our mood.
Therefore, the mood becomes good when we think positively.
In this way, we control our mood ourselves and thus choose to be in a good mood.

Positive thoughts give a good mood.

When we think positively, our mood gets good.
In this way, we do not let our mood be influenced by what situation we are in, how other people act or our living conditions.
That way, we can be in negative situations or surrounded by negative people and still be in a good mood.
It is not because we need to change either other people or situations, but we need to change our thoughts.

We need to think positively about the negative.

When we experience negative situations, people or conditions, we need to replace our negative thoughts with positive thoughts.
We must not change our attitude to the negative or try to change the negative.
All we have to do is change our minds.
This goes completely wrong turns into everything is good.
I do not like him or her becoming We are all good enough as we are.
She’s in favor of xxx, I do not like her turns into How nice it is that we can disagree.
Practice I have to pay extra tax turns into how nice it is with all that abundance.

We can start by thinking that we are good at being in a bad mood.

When we do that, we are already thinking positively about our mood.
That way, we are in a good mood right away.
At the same time, it becomes easier to think more positive thoughts when we are already thinking positively.

Positive thoughts lead to more positive thoughts.

Negative thoughts hold us in our consciousness in the way that they do not disappear by themselves.
Moreover, they hold us back so that we do not just think positively when we think negatively.
Negative thoughts keep us alive.
That is why we must actively exchange thoughts.
Therefore, once the thoughts are positive, it becomes much easier to think more positive thoughts.
The positive thoughts clear our consciousness and set us free in life.
We stay in a good mood and we look positively at ourselves and others and experience positively.

Thanks for being you.

❤️

Dårligt og Godt Humør

Lotte Eulalia Botteleth, my values, my passion og my vision.
I offer satisfaction guarantee on my counselling.
Clairvoyant guidance.

We must own our thoughts.
We attract several positive thoughts, when we think positively.

Read about how I have used my desease to become more positive.

Do we need to believe in the spiritual to obtain the advantages from clairvoyance?
Go into the nature and become more positive.

My YouTube Channel.

Dårligt og Godt Humør