Ej dine Dårlige Vaner

Ej dine Dårlige Vaner.
Tag ejerskab på dine dårlige vaner, kan jeg også sige.

Når du ønsker dine vaner væk, bliver de værre.

Vi tænker negativt om vores vaner, når vi ønsker dem væk.
Negative tanker fastholder os i bevidstheden.
På den måde fastholder vi altså vaner, når vi tænker negativt om dem.
Jeg kan også sige, at de vokser og fylder mere, når vi tænker negativt.

Vi holder fast, når vi tænker negativt.

Negative tanker fylder hele vores bevidsthed.
Der er altså ikke plads til andre tanker og forandring, når vi tænker negativt.
Heller ikke i forbindelse med vores vaner.
Derfor er det vigtigt at tænke positivt, når vi vil ændre på noget.
Positive tanker gør os i stand til at lave ændringer i vores liv.

Ej dine Dårlige Vaner

Det er ulogisk at tænke positivt om det, vi vil ændre.

Vi vil jo netop ændre vaner, fordi vi synes nogle vaner er dårlige.
Det er derfor vi ikke skal ændre holdning til vores dårlige vaner.
VI har ikke lyst til at ændre holdning.
Når vi tænker logisk, tænker vi negativt.
Vi tænker negativt om vanerne og det er derfor, at vi vil af med dem.
Istedet kan vi bruge de negative tanker til at tænke positivt.

Vi skal udskifte negative tanker med positive tanker.

Hver gang vi tænker en negativ tanke, skal vi udskifte den med en positiv.
Jeg hader min vane bliver til jeg er god til at tænke negativt om min vane.
Det er dårligt for mig bliver til alt er godt.
Hvorfor kan jeg ikke bare lade være bliver til der sker det, der skal ske.

Ej dine Dårlige Vaner

Når vi tager ejerskab på dårlige vaner, bliver de til gode vaner.

Vi skal tage ejerskab på vores vaner for at kunne ændre dem.
Det er ikke muligt for os at ændre på noget, vi ikke har taget ejerskab på.
På den måde vil det være lige som at ændre på andre og det kan vi heller ikke.
Vi tager ejerskab på vores vaner ved at tænke positivt om dem.
Når vi tænker positivt om vores dårlige vaner, bliver de automatisk til gode vaner.

Vaner holder op med at fylde, når vi tænker positivt om dem.

Når vi tænker positivt om vores vaner, fylder de ikke i bevidstheden.
Når de ikke fylder i vores bevidsthed, fylder de ikke for os.
På den måde kan vi ændre vores adfærd.
Når vi tænker positivt, giver vi slip og det sker altså også med vores vaner.
Det virker for mig.

Tak for dig.

❤️

Ej dine Dårlige Vaner

Skal jeg rådgive dig?
Du får 100 % tilfredsgaranti på min rådgivning.
Lotte Eulalia Botteleth, mine værdier, min passion og min vision med mit arbejde.

Min blog.

Ej dine Dårlige Vaner

Vi bliver automatisk positive i naturen.
Positive tanker giver intuition.
Vil du opnå et højere selvværd?
Vi tænker negativt, når vi føler os krænket.

Læs om hvordan jeg blev alvorligt syg og brugte det til at blive mere positiv.

Min YouTube Kanal.

Ej dine Dårlige Vaner

English translation below photo.

Ej dine Dårlige Vaner

Own your Bad Habits.
Take ownership of your bad habits, I can also say.

When you want your habits gone, they get worse.

We think negatively about our habits when we want them away.
Negative thoughts hold us in consciousness.
In this way, we maintain habits when we think negatively about them.
I can also say that they grow and take up more space when we think negatively.

We hold on when we think negatively.

Negative thoughts fill our entire consciousness.
So there is no room for other thoughts and change when we think negatively.
Nor in connection with our habits.
That is why it is important to think positively when we want to change something.
Positive thoughts enable us to make changes in our lives.

It is not logical to think positively about what we want to change.

We just want to change habits because we think some habits are bad.
That is why we should not change our attitude towards our bad habits.
We do not want to change our position.
When we think logically, we think negatively.
We think negatively about habits and that is why we want to get rid of them.
Instead, we can use the negative thoughts to think positively.

We need to replace negative thoughts with positive thoughts.

Every time we think a negative thought, we need to replace it with a positive one.
I hate my habit becomes I am good at thinking negatively about my habit.
It’s bad for me being to everything is good.
Why can’t I just let it happen until what happens has to happen.

When we take ownership of bad habits, they become good habits.

We need to take ownership of our habits in order to change them.
It is not possible for us to change anything we have not taken ownership of.
That way, it will be just like changing others and neither can we.
We take ownership of our habits by thinking positively about them.
When we think positively about our bad habits, they automatically become good habits.

Habits stop filling when we think positively about them.

When we think positively about our habits, they do not fill in the consciousness.
When they do not fill in our consciousness, they do not fill for us.
That way, we can change our behavior.
When we think positively, we let go and so it happens with our habits.
It works for me.

Thanks for being you.

❤️

Ej dine Dårlige Vaner

I offer clairvoyant counselling.
Lotte Eulalia Botteleth, my values, my passion og my vision in my work.

I offer satisfaction guarantee.
My blog.

We automatically become positive in nature.
Positive thoughts leads to intuition.
Do you want to raise your self-esteem?
We think negatively, when we feel resentful.

Read about me being seriously ill and using it to become more positive..

My YouTube Channel.

Ej dine Dårlige Vaner