Kompetencer eller Services

Kompetencer eller Services eller ydelser kan jeg også sige.
Er du selvstændig og tilbyder du en ydelse i form af terapi, rådgivning eller behandling på en eller anden måde?
Er du alternativ behandler, coach, clairvoyant eller andet?
Hvad tilbyder du til dine kunder?
Tilbyder du at løse kundernes problemer eller tilbyder du dine kompetencer?

Når vi tilbyder kompetencer, skaber vi ingen værdi.

Vi fortæller ikke hvad vores kompetencer kan bruges til, når vi udbyder dem og beskriver hvad kompetencerne er.
Kompetencerne har ikke noget med os at gøre.
Det der har noget med os at gøre er den måde, vi bruger dem på og hvad vi bruger dem til.
Når vi bare udbyder kompetencer, gør vi dem ikke til vores egne.
Vi skaber heller ikke værdi for vores potentielle kunder.

Vi skal tage ejerskab på vores kompetencer.

Når vi tager ejerskab på vores kompetencer, gør vi dem til vores.
Vi bruger dem på den måde, der er hensigtsmæssig for os og vi gør det på vores måde.
Vi bruger dem til det, vi synes er rigtigt.
med andre ord, bruger vi dem til at løse specifikke udfordringer på en bestemt, nemlig vores egen, måde.

Kompetencer eller Services

Vi kan sammenligne det med at udbyde vores service eller ydelse med at gå til jobsamtale.

Når vi går til jobsamtale, har vi nævnt vores kompetencer i vores CV.
Det er bestemt ikke kompetencerne der fylder til jobsamtalen.
Det er os selv, den måde vi bruger vores kompetencer på og hvad vi løser.
Vi taler om tidligere resultater og hvad vi har opnået i det hele taget til jobsamtalen.
Det er i virkeligheden det samme vi gør, når vi går til jobsamtale og markedsfører os selv som selvstændig.
Vi afdækker vores service eller ydelse.

Kompetencer eller Services

Vi ville aldrig få job, hvis vi udelukkende talte om vores uddannelse og hvor vi var uddannet.

Vores uddannelse er en formalitet der forventes at være i orden, når vi søger job.
Det er fuldstændig det samme, når vi som selvstændig udbyder vores service eller ydelse.
Vores uddannelse eller kompetencer forventes at være i orden.
Det der betyder noget er, hvilke problemer vi kan løse, hvordan de kan løses og om vi kan skabe værdi.

Det er lige som at købe en vinterfrakke.

Når vi køber en vinterfrakke, skal den løse en udfordring.
Den skal holde os varme.
Vi er ligeglade med, hvor den er syet og hvilke uddannelse og kurser syersken har haft.
Det der primært betyder noget for os er, at vi kan holde os varme og ikke bliver kolde.
Sådan er det også, når vi udbyder vores service.

Kompetencer eller Services

Når vi udbyder en service eller ydelse, bør vi løse et problem eller udfordring.

Når vi gør det, har vi muligheden for at skille os ud fra vores konkurrenter.
Vi giver vores klienter mulighed for at søge os frem, når vi tilbyder en service.
Når en klient søger en service, søger de en løsning på et problem.
Typisk vil klienten google problemet og ikke vores kompetence.

Vi går glip af alle kunder der søger løsning på et problem uden at have præference for type af service eller ydelse.

Alle de klienter eller kunder, der ikke har nogen ide om, hvilken behandlertype de søger, kan ikke finde dig, når du kun udbyder din kompetence.
Vi googler fortrinsvis efter kompetencer, når vi søger uddannelse.
Det er derfor det er vigtigt, at vi som behandler, rådgiver, terapeut eller andet definerer, hvilke services og ydelser vi tilbyder.
Vi bliver konkurrencedygtige på den måde og andre kan finde os, når de søger efter løsninger.

Tak for dig.

❤️

Kompetencer eller Services

Læs om hvordan jeg blev alvorligt syg og brugte det til at blive mere positiv.

Tøver eller handler du?
Oplev positive møder med de offentlige myndigheder.
Læs om at tage ejerskab.
Førstehjælp til dig der er i krise.

Kompetencer eller Services

Skal jeg også rådgive dig?
Lotte, mine værdier, min passion og min vision med mit arbejde.

Jeg tilbyder 100 % tilfredsgaranti på min rådgivning.
Min blog.

Min YouTube kanal.

Kompetencer eller Services

English version below photo.

Kompetencer eller Services

Kompetencer eller Services

Competences or Services.
Are you self-employed and do you offer a service in the form of therapy, counselling or treatment in some way?
Are you an alternative therapist, coach, clairvoyant or something else?
What do you offer to your customers?
Do you offer to solve customers’ problems or do you offer your competencies?

When we offer competencies, we create no value.

We do not tell what our competencies can be used for when we offer them and describe what the competencies are.
The competencies have nothing to do with us.
What has something to do with us is the way we use them and what we use them for.
When we just offer competencies, we do not make them our own.
We also do not create value for our potential customers.

We must own our competencies.

When we take ownership of our competencies, we make them ours.
We use them in the way that is appropriate for us and we do it our way.
We use them for what we think is right.
in other words, we use them to solve specific challenges in a particular, namely, our own, way.

We can compare it to offering our service or service with going to job interview.

When we go to job interview, we have mentioned our competencies in our CV.
It is certainly not the competencies that fill the job interview.
It is ourselves, the way we use our competencies and what we solve.
We talk about previous results and what we have achieved in general for the job interview.
It’s really the same thing we do when we go to a job interview and market ourselves as self-employed.
We uncover our service or service.

We would never get a job if we talked exclusively about our education and where we were educated.

Our education is a formality that is expected to be in order when we apply for jobs.
It is completely the same when we as an independent offer our service or service.
Our education or competencies are expected to be in order.
What matters is what problems we can solve, how they can be solved and whether we can create value.

It’s like buying a winter coat.

When we buy a winter coat, it must solve a challenge.
It must keep us warm.
We do not care where it is sewn and what education and courses the seamstress has had.
What primarily matters to us is that we can stay warm and not get cold.
This is also the case when we offer our service.

When we provide a service or service, we should solve a problem or challenge.

When we do. we have the opportunity to stand out from our competitors.
We give our clients the opportunity to seek us out when we offer a service.
When a client seeks a service, they seek a solution to a problem.
Typically, the client will google the problem and not our competence.

We miss all customers who are looking for a solution to a problem without having a preference for the type of service or service.

All the clients or customers who have no idea what type of therapist they are looking for can not find you when you only offer your competence.

67 / 5000

Translation results

We primarily google for competencies when seeking education.
That is why it is important that we as a therapist, counsellor, therapist or other define what services and services we offer.
We become competitive that way and others can find us when they search for solutions.

Thanks for being you.

❤️

Kompetencer eller Services

Read about when I became seriously ill and used it to become more positive.

Do you hesitate or take action?
Experience positive meetings with the public authorities.
Read about owning.
First aid for you in a crisis.

Do you want my counselling?
Lotte, my values, my passion and my vision.

I offer a 100 % satisfaction guarantee on my counselling.
My blog.

My YouTube Channel.

Kompetencer eller Services