Fysisk og Mentalt

Fysisk og Mentalt
Der er forskel på det fysiske og det mentale.
Fysiske forskelle er åbenlyse.
Når vi ændrer på det fysiske, uden at have det mentale med, kan vi det ofte opleve det som en kamp.
Hvis vi istedet ændrer på det mentale, følger det fysiske med automatisk.

Fysisk og Mentalt

Mentalt er vi alle ens.

Der er ingen forskel.
Vi har alle en bevidsthed og tanker.
Der hvor der kan være en forskel er, hvordan vi bruger vores tanker.
Vi kan alle tænke både positivt og negativt, men der er stor forskel på, om vi lytter mest på de positive eller de negative tanker.

Summen af tanker er konstant.

De kommer i en lind strøm.
Når vi tænker negative tanker, formerer de sig negativt om omvendt, når vi tænker positivt.
Negative tanker fylder hele vores bevidsthed og gør os usikre, mistænksomme og forbeholdne.
De positive tanker fylder ikke i vores bevidsthed og de gør os glade, selvsikre og uforbeholdne.

Fysisk og Mentalt

Vi bliver altid opmærksomme på de fysiske udfordringer.

Alle udfordringer er tydelige, når de er fysiske.
De mentale er sværere at få øje på.
Vi kan istedet vide, at hver gang, der er en fysisk udfordring, er der også en mental.
Der vil med andre ord ikke være en fysisk udfordring, hvis ikke der er en mental.

Hvis vi gerne vil ændre på fysiske udfordringer, kan vi altså arbejde med dem mentalt.

Vi kan ændre i den måde, vi bruger vores tanker på.
Vores virkelighed er nemlig et produkt af vores tanker.
Det er derfor, at der er lige så mange opfattelser af virkeligheden som der er mennesker.
Vi opfatter nemlig vores virkelighed, via tankerne og hvordan vi tænker om den.

Negative tanker giver negative oplevelser og postive tanker giver positive oplevelser.

Når vi tænker negativt, ved vi desuden ikke, hvordan virkeligheden reelt ser ud.
Det er sådan fordi negative tanker fylder hele vores bevidsthed og larmer og derfor er der ikke plads til andre opfattelser, når vi tænker negativt.
Vi ser slet ikke, det positive, når vi tænker negativt.
Det negative har nemlig førsteprioritet til vores bevidsthed og optager al pladsen.

Derfor skal vi starte med at tænke positivt, når vi er utilfredse.

Når vi tænker positivt, bliver der nemlig plads i bevidstheden til at opfatte den reelle virkelighed.
Vi skal ikke ændre holdning til det, vi er utilfredse med, men vi skal ændre vores tanker.
Når tankerne er positive, kan vi danne os det reelle billede.
Det kan vi ikke, når vi tænker negativt, derfor er det vigtigt at få ændret tankerne fra negative til positive.

Fysisk og Mentalt

Vi skal tænke positivt om forskellene mellem mænd og kvinder.

Når vi tænker negativt om det andet køn, forskellene og kønsrollerne, ser vi ikke det reelle billede.
Vi ved heller ikke, hvordan vi har det med vores egen rolle.
Desuden tror vi, at andre holder os tilbage og ikke vil os det godt, når vi tænker negativt.
Vi føler os heller ikke gode nok, som vi er.
Når vi ikke føler os gode nok, bliver vi mistænksomme, forbeholdne og utilfredse.
Derfor er det vigtigt at få vendt vores tanker fra negative til positive.

Vi tror vi skal kæmpe, når vi tænker negativt.

Vi tror, at livet er en kamp og at vi skal vinde diverse rettigheder.
Den eneste vi kæmper mod, når vi blæser til kamp er os selv.
Det er sådan fordi alle tanker om kamp bunder i negative tanker og de kommer fra os selv.
Hvis vi istedet tænker positivt, har vi ikke brug for en kamp.
Vi ved at andre vil os det godt og vi føler os gode nok, når vi tænker positivt om os selv og egen formåen.

Når noget bliver en kamp, skal vi en anden vej.

Når noget i vores liv føles som en kamp, er vi på afveje.
Med andre ord, vil der altid være en mere positiv og let vej fremad.
Vi skal bare finde den og det kan vi, når vi er positive.
Derfor kan vi slippe kampen og det gør vi ved at udskifte alle tanker med positive tanker.

Vi skal finde det positive i det negative.

Med andre ord skal vi udskifte alle vores negative med positive tanker.
Det gider jeg ikke bliver til det lyder spændende.
Jeg er nødt til at kæmpe bliver til der sker det, der skal ske.
Vi skal uretfærdigheden til livs bliver til alt er som det skal være.
Jeg orker det ikke bliver til jeg vil gerne lære.

Når vi tænker positivt, er vi alle lige meget værd.

Vi er måske ikke lige, men vi er lige meget værd.
Vores rolle er god nok og vi har ikke noget vi er utilfredse med.
Vi har med andre ord en positiv bevidsthed, der har plads til at mærke efter, hvad vi reelt ønsker.
På den måde kan vi komme til at definere, hvad vi gerne vil og hvilken rolle vi ønsker os.

Tak for dig.

❤️

Fysisk og Mentalt

Få TILFREDSHEDSGARANTI PÅ MIN RÅDGIVNING.

Mig, mine værdier, min passion og min vision.
Skal jeg rådgive dig i at anvende det negative positivt?

Fysisk og Mentalt

Min YouTube Kanal.

Brug dine negative tanker positivt.
Når vi søger at imponere andre, sker der det modsatte.
Tag ejerskab på de dårlige vaner.
Er du handlekraftig?

Jeg er helårsbader.

Fysisk og Mentalt

Fysisk og Mentalt

Fysisk og Mentalt

Physically and Mentally
There is a difference between the physical and the mental.
Physical differences are obvious.
When we change the physical, we often experience it as a struggle.
If we instead change the mental, the physical follows automatically.

Mentally, we are all the same.

There is no difference.
We all have an awareness and thoughts.
Where there can be a difference is how we use our thoughts.
We can all think both positively and negatively, but there is a big difference between whether we listen most to the positive or the negative thoughts.

The sum of thoughts is constant.

They come in a gentle current.
When we think negative thoughts, they multiply negatively and vice versa, when we think positively.
The positive thoughts do not fill our consciousness and they make us happy and unreserved.

We always become aware of the physical differences.

All differences are obvious when they are physical.
The mental ones are harder to spot
We can instead know that every time there is a physical difference, there is also a mental one.
In other words, there will be no physical difference unless there is a mental one.

If we want to change physical differences, then we can work with them mentally.

We can change the way we use our thoughts.
Our reality is a product of our thoughts.
That is why there are as many perceptions of reality as there are people.
We perceive our reality, through the thoughts and how we think about it.

Negative thoughts give negative experiences and positive thoughts give positive experiences.

Furthermore, when we think negatively, we do not know what reality really looks like.
This is because negative thoughts fill our entire consciousness and make noise and therefore there is no room for other perceptions when we think negatively.
We do not see the positive at all when we think negatively.
The negative has first priority to our consciousness and takes up all the space.

Therefore, we need to start thinking positively when we are dissatisfied.


When we think positively, there is room in the consciousness to perceive the real reality.
We must not change our attitude towards what we are dissatisfied with, but we must change our thoughts.
When the thoughts are positive, we can form the real picture.
We can not do that when we think negatively, so it is important to change our minds from negative to positive.

So it is with men and women.

When we think negatively about the opposite sex, the differences and gender roles, we do not see the real picture.
We also do not know how we feel about our own role.
Moreover, we think that others hold us back and do not want us well when we think negatively.
We also do not feel good enough as we are.
When we do not feel good enough, we become suspicious and dissatisfied.
That is why it is important to turn our thoughts from negative to positive.

We think we have to fight when we think negatively.

We believe that life is a struggle and that we must win various rights.
The only one we fight against when we blow to battle is ourselves.
This is because all thoughts of struggle are rooted in negative thoughts and they come from ourselves.
If we think positively instead, we do not need a fight.
We know that others want us well and we feel good enough when we think positively about ourselves and our own ability.

When something becomes a struggle, we must take a different path.

When something in our lives feels like a struggle, we are on the wrong track.
In other words, there will always be a more positive and easy way forward.
We just have to find it and we only do that when we are positive.
Therefore, we can let go of the struggle and we do so by replacing all thoughts with positive thoughts.

We must find the positive in the negative.

In other words, we need to replace all our negative with positive thoughts.
I do not mind it becomes it sounds exciting.
Having to fight until what happens has to happen.
I can’t stand it until I want to learn.

When we think positively, we are all equally worthwhile.

We may not be equal, but we are worth just as much.
Our role is good enough and we do not have anything we are dissatisfied with.
In other words, we have a positive consciousness that has room to feel for what we really want.
That way, we can come to define what we want and what role we want.

Thanks for you.

❤️